Lenovo w trzecim kwartale roku finansowego 2017/18 2018-02-02

Nie znaleźliśmy filmów

Trójfalowa strategia Lenovo owocuje wysokim poziomem dochodów w trzecim kwartale roku finansowego 2017/18

 

 • Globalny lider w dziedzinie komputerów PC, centrów danych i urządzeń mobilnych zwiększył przychody o 6,3 procent w ujęciu rok do roku, do poziomu 12,9 mld USD – najwyższego od 3 lat
 • Dochód przed opodatkowaniem wzrósł czterokrotnie do 150 mln USD w porównaniu z II kwartałem roku finansowego 2017/18
 • Lenovo Data Center Group uzyskała najwyższe dochody w ciągu 2 ostatnich lat

 Lenovo Group poinformowała o swoich wynikach za trzeci kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2017 r. Przychody wyniosły 12,9 mld USD, co stanowi 6,3-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku oraz 10-procentowy w porównaniu z drugim kwartałem roku finansowego 2017/2018. Firma Lenovo w dalszym ciągu odnotowuje wzrost przychodów działów PC and Smart Devices (PCSD) oraz Data Center Group (DCG). Dział Mobile Business Group (MBG) uzyskał wyniki zgodne z przewidywaniami na ten kwartał. Całkowity dochód przed opodatkowaniem Lenovo w tym kwartale wzrósł do 150 mln USD, co oznacza czterokrotne jego zwiększenie w porównaniu z ubiegłym kwartałem oraz 50-procentowy skok względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Zarząd Lenovo wiąże te wyniki z realizacją „trójfalowej strategii”, w której akcentuje się pozycję lidera w zasadniczych obszarach działalności, wzrost w kluczowych segmentach oraz inwestycje w nowe technologie. W omawianym kwartale firma Lenovo zwiększyła sprzedaż w segmencie PC i uzyskała solidne wyniki w segmentach centrów danych i urządzeń mobilnych, a także osiągnęła dynamiczny wzrost w rozwijających się obszarach technologii „urządzenie plus chmura” oraz „infrastruktura plus chmura”.

„Lenovo przyspiesza przekształcenia, dzięki którym chce zostać światowym liderem we wszystkich obszarach swojej działalności. Obserwujemy znaczną poprawę i wysokie wyniki w segmentach urządzeń inteligentnych i centrów danych, które należą do najciekawszych sektorów rynku technologii. Dynamika wzrostu obrotów, marż, zysków, innowacyjności, efektywności i doświadczeń klientów przerosła poziom z ubiegłego kwartału, a wyniki te potwierdzają słuszność realizowanej przez nas strategii” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor generalny Lenovo.

Dział PC and Smart Devices (PCSD) w dalszym ciągu wykazywał wysokie wyniki w trzecim kwartale. Firma Lenovo zaobserwowała mocną dynamikę oraz oznaki ogólnego pobudzenia rynku PC w skali światowej. Dane branżowe były zgodne z oczekiwaniami na ten kwartał, co potwierdza słuszność dążenia Lenovo do wykorzystywania możliwości wysokiego wzrostu w tym segmencie rynku. W ciągu tego kwartału firma kładła nacisk na wzrost dynamiki w obszarach nowych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR). Flagowy zestaw AR Star Wars: Jedi Challenges opracowany we współpracy z firmą Disney potwierdza status Lenovo jako nowego lidera w sferze VR/AR.

Dział Data Center Group (DCG) Lenovo kontynuuje przekształcenia i nie tylko dotrzymał swoich zobowiązań już trzeci kwartał z rzędu, ale też osiągnął najwyższe przychody od dwóch lat. Na wyniki te wpłynęła dynamika rozwoju we wszystkich segmentach i regionach geograficznych.

Dział Mobile Business Group (MBG) Lenovo osiągnął w tym kwartale wyniki zgodne z oczekiwaniami pomimo niezwykle trudnej sytuacji konkurencyjnej w tej branży. Firma w swoich działaniach w tym obszarze ma podejście długofalowe i uważa, że aktualna strategia jest słuszna, ponieważ przynosi poprawę w krótszej perspektywie oraz trwały wzrost w perspektywie długoterminowej. Szczególnie wysokie wyniki odnotował region Ameryki Łacińskiej, w którym udało się firmie otrzymać wzrost o niemal 30 punktów w ujęciu rok do roku.

Zysk brutto firmy wzrósł o 9,8% w ujęciu rok do roku do poziomu 1,8 mld USD, co stanowi poprawę o 8,6% w ujęciu kwartał do kwartału. Marża brutto wyniosła 13,5%, co oznacza drobny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Zysk operacyjny wzrósł o 114 mln USD w ujęciu kwartał do kwartału. Podstawowa strata na akcję wyniosła 2,53 centa USA, czyli 19,72 centów hongkońskich, co wiąże się z jednorazowym, niegotówkowym obciążeniem fiskalnym w wysokości 400 mln USD. Wynika to z przeliczenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA w następstwie wprowadzonej niedawno w tym kraju reformy podatkowej. Zdaniem firmy niższa stawka podatkowa może z czasem przynieść korzyści oddziałom w USA.

WYNIKI POSZCZEGÓŁNYCH DZIAŁÓW BIZNESOWYCH

Dział PC and Smart Devices (PCSD):

 • Dostarczył 15,7 mln sztuk komputerów PC, utrzymując ten sam poziom w ujęciu rok do roku. Przychody wzrosły o 7,6% w porównaniu z ubiegłorocznym III kwartałem do 9,3 mld USD i o 10,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to już piąty z rzędu kwartał wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku. Firma zachowała najwyższe w branży poziomy marż.
 • Szczególnie dynamiczny, dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku odnotowano w regionach EMEA, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej.
 • Niezwykle wysoki wzrost w Ameryce Łacińskiej zapewnił Lenovo udział w rynku na poziomie 20%, co firma zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi w Brazylii.

Dział Data Center Group (DCG):

 • Uzyskał najwyższe przychody kwartalne w ciągu dwóch ostatnich lat na poziomie 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 16,7% w ujęciu rok do roku i 25,5% z kwartału na kwartał.
 • We wszystkich regionach geograficznych osiągnięto dwucyfrowy wzrost i zwiększenie marż. W Ameryce Północnej i regionie EMEA grupa odnotowała wzrost obrotów w ujęciu rok do roku już trzeci kwartał z rzędu.
 • W Chinach przychody i marże ponownie rosną w ujęciu rok do roku, na co wpłynęła stabilizacja działu rozwiązań hiperskalowych oraz sukcesy w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) i infrastruktury definiowanej programowo.
 • Z danych TBR (Technology Business Research) wynika, że dział DCG już 8. kwartał z rzędu zajmuje pierwsze miejsce pod względem zadowolenia klientów korzystających z rozwiązań x86. Zespół ten pobił też 88 nowych rekordów świata pod względem wydajności — cztery razy więcej niż jakikolwiek inny podmiot w branży.

 

Mobile Business Group (MBG):

 • Przychody w wysokości 2,1 mld USD zmniejszyły się o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale utrzymały na tym samym poziomie w odniesieniu do poprzedniego kwartału.
 • Ameryka Łacińska pozostała mocnym filarem tej grupy i odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów (+37%) oraz wysoką rentowność.
 • Na całym świecie firma dostarczyła 5 milionów smartfonów Moto Z, a wskaźniki aktywności nabywców dodatków Moto Mods wzrosły o 64% w ujęciu rok do roku.
 • Firma Lenovo zaobserwowała umocnienie się marki Moto w Europie Zachodniej, na co wskazuje zwiększenie dostaw o 23% w porównaniu z tym samym okresem rok temu.

 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2017 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

  
III kw./17/18
 

III kw./16/17


ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody12 93912 1696%
Zysk brutto1751159510%
Marża zysku brutto13,5%13,1%0,4 pkt
Koszty operacyjne(1547)(1457)6%
Stosunek kosztów do przychodów12,0%12,0%
Zysk operacyjny20413848%
Inne koszty pozaoperacyjne(54)(37)48%
Dochód przed opodatkowaniem15010148%
Opodatkowanie*(425)6N/D
(Strata)/zysk za okres(275)107N/D
Udziały niedające kontroli(14)(9)65%
(Strata)/zysk przypadające na akcjonariuszy(289)98N/D
Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony
 

(2,53)
(2,53)

 

0,90

0,90

 

N/D

N/D

* Zgodnie z procedurami księgowymi w kwartale III roku 2017/18 uwzględniono jednorazowe, niegotówkowe obciążenie fiskalne w wysokości 400 mln USD, które odzwierciedla przeliczenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA w następstwie wprowadzonej niedawno w tym kraju reformy podatkowej

źródło: Lenovo

The post Lenovo w trzecim kwartale roku finansowego 2017/18 appeared first on Portal telekomunikacyjny Telix.pl.

Skomentuj!